Wie zijn wij

Ploeg id3 wordt gevormd door Dick Janssen, Hein Braaksma en Paul van Bussel. Samen hebben zij brede ervaring met gebiedsontwikkeling, culturele projecten, zorgprogramma’s, architectuur en stedenbouw.

Over Ploeg id3

Ploeg id3 verenigt ruimtelijke visie, maatschappelijk organiseren met nieuwe investeringsmodellen. In de eenentwintigste eeuw vragen nieuwe problemen om andere oplossingen. Oude oplossingen, schotten tussen expertise en traditionele financieringen werken steeds minder. Wij geloven dat de uitdagingen van onze tijd vragen om integrale oplossingen. Daarom combineren wij verschillende invalshoeken en disciplines.

Meer over onze werkwijze

Visie met masterplan

In drie stappen naar een visie met een masterplan;

1. analyse van de bestaande en de gewenste situatie, input (wat is het vertrekpunt en waar willen we heen).
2. Ontwerpend onderzoek; wat zijn de mogelijkheden en kansen, waar liggen extra kansen. Hieruit de visie destilleren.
3. Uitgaande van de visie de kansen samenbrengen en verbinden in een masterplan.

ad 1
De centrale vraag is altijd; hoe kunnen we alle, of zoveel mogelijk van de verschillende vraagstukken die in een opgave spelen een zo eenvoudig mogelijke manier aan elkaar koppelen?

ad 2
Ontwerpend onderzoek is de motor van het proces; juist daarom wordt het ontwerpen zelf altijd achteraan in het proces gezet. Hierdoor is er alle ruimte om de juiste vragen te stellen. Wat speelt er op deze plek en in deze situatie? Waar ligt het gezamenlijke, datgene dat meerwaarde oplevert voor opdrachtgever, gebruiker en omgeving? Waar ligt het onverwachte, datgene wat tot nu toe over het hoofd is gezien? Welke aspecten van de opgave en de locatie die nu als zwaktes gezien worden, kunnen we omzetten in kansen? Hoe koppelen we belangen en wensen van de verschillende partijen aan elkaar? Hoe maken we het proces efficiënt en optimaal gestroomlijnd?

ad 3
Flexibiliteit, toekomstbestendigheid, effectiviteit, organisatie, gebruiksgemak en rendabiliteit zijn in al deze producten voor het masterplan uitgangspunt en doel.

 

 

Financiële toetsing (Businesscase)

Een businesscase is vast onderdeel van het integrale ontwikkelproces. In de businesscase toetsen en verkennen we de haalbaarheid van onze visie en ideeën, en stellen we waar nodig bij. Onderzocht en beantwoord worden de volgende onderwerpen:

De reden: waarom is het van belang dat we nu aan de gang gaan met de herhuisvesting van onze cliënten en de transformatie van het gebied.

Wie gaan er wonen en wat zijn hun behoeftes en mogelijkheden.

Het opstellen van een voorlopig ruimtelijk programma van eisen en wensen.

Wat is de impact voor de (huidige) organisatie, bedrijfsvoering en exploitatie.

Wat zijn de financiële uitgangspunten en mogelijkheden.

Voorlopige toets met betrekking tot de haalbaarheid van de investering – kosten en baten – met behulp van een meerjarig kasstromenoverzicht.

De financieringsmogelijkheden.

Een 1everkenning in de planologische procedures, risico’s, draagvlak en planning.

Wat zijn de kaders en open einden, hoe verloopt de planning en welk organisatiemodel gebruiken we in het verdere proces.

Randvoorwaarden en projectafbakening.

Het doel van de businesscase is het verkrijgen van helderheid over de opgave, mogelijkheden en financiering. Het document kan tevens gebruikt worden voor de 1efase van de interne besluitvorming.

"Het is te makkelijk om te denken dat alles minder wordt. Het wordt anders. Wij willen dat het ook beter wordt. Dat kan door andere organisatiemodellen, nieuwe businesscases en heldere perspectieven voor burgers, overheden en maatschappelijke organisaties."

− Hein Braaksma

"Het traditionele bouwen en ontwikkelen werkt niet meer. Daar moeten we niet rouwig over zijn. We moeten andere oplossingen vinden. Dat doe ik onder andere met nieuwe investering en financieringmodellen."

− Dick Janssen

"De ervaring van de gebruiker is de basis voor mijn ontwerpen. Gebouwen mogen geen gevangenis zijn, ze moeten aanvoelen als een mooie, goed zittende jas."

− Paul van Bussel